Rui Shi

Investigador

Research Interest

Phosphor, Energy/Electron transfer, Luminescence quenching mechanism, Lanthanide-doped nanoparticle

Publicações

Site Occupancy and VUV-UV-Vis Photoluminescence of the Lanthanide Ions in BaY2Si3O10

Rui Shi, Xiaojun Wang*, Yan Huang, Ye Tao, Lirong Zheng, Hongbin Liang*
2018, J. Phys. Chem. C, 122, 13, 7421-7431.

Luminescence and Energy Transfer between Ce3+ and Pr3+ in BaY2Si3O10 under VUV–vis and X-ray Excitation

Rui Shi, Yan Huang, Ye Tao, Pieter Dorenbos, Haiyong Ni, Hongbin Liang*
2018, Inorg. Chem., 57, 14, 8414-8421.

VUV-vis Photoluminescence, Site Occupancy and Thermal-Resistance Properties of K4SrSi3O9: Ce3+.

Jin He, Xiaoxuan Guo, Yibo Chen, Rui Shi, Yan Huang, Jing Zhang, Yufei Wang, Zhaoqing Liu
2018, Chem. Eur. J., 24, 6, 1287-1294.

Local symmetric distortion boosted photon up-conversion and thermometric sensitivity in lanthanum oxide nanospheres

Hao Suo, Xiaoqi Zhao, Zhiyu Zhang, Rui Shi, Yanfang Wu, Jinmeng Xiang, Chongfeng Guo*
2018, Nanoscale, 10, 9245-9251.

Development of Potential Optical Thermometric Material through Photoluminescence of Pr3+ in La2MgTiO6.

Rui Shi, Litian Lin, Pieter Dorenbos, Hongbin Liang*
2017, J. Mater. Chem. C, 5, 10737-10745.

Site occupation and photoluminescence properties of Ce3+ in Sr4Ca4La2(PO4)6O2: Experiments and ab initio calculations

Rongfu Zhou, Lixin Ning*, Weijie Zhou, Litian Lin, Rui Shi, Hongbin Liang*
2017, Opt. Mater., 66, 1-7.

Ab Initio Site Occupancy and Far-red Emission of Mn4+ in Cubic-phased La(MgTi)1/2O3 for Plant Cultivation

Ziwei Zhou, Jiming Zheng, Rui Shi, Niumiao Zhang, Jiayu Chen, Ruoyu Zhang, Hao Suo, Ewa M. Goldys, Chongfeng Guo*
2017, ACS Appl. Mater. Interfaces., 9, 7, 6177-6185.

Thermally Stable White Emitting Eu3+ Complex@ Nanozeolite@ Luminescent Glass Composite with High CRI for Organic-Resin-Free Warm White LEDs

Jinhui Zhang, Shuming Gong, Jinbo Yu, Peng Li, Xuejie Zhang, Yuwei He, Jianbang Zhou, Rui Shi, Huanrong Li*, Aiyun Peng*, Jing Wang*
2017, ACS Appl. Mater. Interfaces., 9, 8, 7272-7281.

Extended broadband luminescence of dodecahedral multisite Ce3+ ions in garnets{Y3}[MgA](BAlSi)O12 (A = Sc, Ga, Al; B = Ga, Al)

N.M. Khaidukov, V.N. Makhov*, Qiuhong Zhang, Rui Shi, Hongbin Liang
2017, Dyes and Pigments, 142, 524-529.

Luminescence properties and site occupancy of Ce3+ in Ba2SiO4: a combined experimental and ab initio study

Litian Lin, Xiaoxiao Huang, Rui Shi, Weijie Zhou, Yan Huang, Jiuping Zhong, Ye Tao, Jun Chen, Lixin Ning*, Hongbin Liang*
2017, RSC Adv., 7, 25685-25693.

Usamos cookies para atividades de marketing e para lhe oferecer uma melhor experiência de navegação. Ao clicar em “Aceitar Cookies” você concorda com nossa política de cookies. Leia sobre como usamos cookies clicando em "Política de Privacidade e Cookies".